Biz Barada

TOÝ ŞEKILI Hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň Edara görnüşindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak müdirligi tarapyndan 2013 nji ýylyň fewral aýynyň 20 sine hasaba alyndy nomer 13954181. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Ygtyýarnama nomer 1-28-44-290/07 2015 nji ýylyň dekabr aýynyň 16 syna berildi. Biziň maksadymyz Mähriban Halkymyzyň toý dabaralaryny ýokary hilli ýazga geçirip maşgala arhywyňyzda ýadygärlik galdyryp bilmek.Öz işine ussat operatorlar timarlaýjylar siziň toý ýazgylaryňyzy öz boluşly bezärler.Toýuňyzyň ýazgysy toý şekilli bolsun diýseňiz biz size garaşýas! Biz size hyzmat etmekden lezzet alýarys!

Toý Şekili